Projekt UE

Remotio Sp. z o.o. realizuje projekt pn: „Przeprowadzenie przez Remotio Sp. z o.o. kompleksowych badań mających na celu opracowanie prototypu finalnego Elektrofiltru Domowego na potrzeby gospodarstw domowych.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w okresie od 17-10-2018r. do 31-05-2019r.

Cel strategiczny projektu:
Zwiększenie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez uzyskanie finalnej technologii ED umożliwiającej
rozpoczęcie seryjnej produkcji i komercjalizacji technologii ED.

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte w okresie realizacji projektu:
1.Wykonanie finalnego prototypu ED.
2.Opracowanie mikroprocesowego sterownika ED z możliwością transmisji danych (monitoring elektrofiltru)
oraz budowa prototypu systemu elektronicznego i opracowanie dokumentacji sterownika, opis jego funkcji i
instrukcji użytkowania.
3.Przeprowadzenie badań i testów nad efektywnością pracy ED rozumianą jako sprawność funkcjonalną ED.
4.Przeprowadzenie analizy wariantowej głównych elementów konstrukcji ED z punktu widzenia ich optymalizacji
w oparciu o różne 3 określone kryteria.

W ramach projektu uwzględniono zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac
rozwojowych dotyczące kompleksowych badań mających na celu opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego
prototypu finalnego ED. Badania będą wykonywane na prototypie wykonanym przez Wnioskodawcę na jego koszt.
Wykonanie prototypu zostanie wykonane przez specjalistyczne i doświadczone biuro konstrukcyjne maszyn
specjalnych. Konstrukcja prototypu będzie uwzględniała wszystkie dotychczasowe wyniki prowadzonych prac
badawczych i eksperymentalnych. Badania przeprowadzone w niniejszym projekcie polegają na wykonaniu
następujących zadań:
1)Patronat naukowy i wykonawczy przy tworzeniu rozwiązania konstrukcyjnego prototypu finalnego Elektrofiltru
Domowego (ED).
2)Opracowanie mikroprocesorowego sterownika ED z możliwością transmisji danych (monitoring elektrofiltru)
do modułu LoRaWan. Alternatywnie, opracowanie sterownika w oparciu o moduły technologii LoRa. Zadanie to
będzie realizowane przy współpracy z dostawcą systemu informatycznego do obsługi ED. Budowa prototypu
systemu elektronicznego. Opracowanie dokumentacji sterownika, opisu jego funkcji i instrukcji użytkowania.
3)Przeprowadzenie badań i testów nad efektywnością pracy ED rozumianą jako sprawność funkcjonalną ED.
Badania przeprowadzone będą w warunkach rzeczywistych pracy ED.
4)Przeprowadzenie analizy wariantowej głównych elementów konstrukcji ED z punktu widzenia ich
optymalizacji, w oparciu o kryteria: a) sprawności, b) stabilności pracy, c) serwisowania (czyszczenia). Badania
przeprowadzone będą w warunkach rzeczywistych pracy ED.
5)Opracowanie raportu z badań zawierającego wyniki prac określonych w punktach 1-4. Raport zawierać
będzie sugestie i ewentualne zalecenia zmian w dokumentacji technicznej urządzenia ED.

Całkowita wartość projektu wynosi 123 000,00 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 100 000,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu ze środków Funduszy Europejskich 90 000,00 PLN.